Γενόσημα και πρωτότυπα: μια σχέση αμοιβαίας εξάρτησης