Γενόσημα vs πρωτότυπα φάρμακα: μια απόπειρα σύνθεσης

  • Παρουσίαση: Γενόσημα vs πρωτότυπα φάρμακα: μια απόπειρα σύνθεσης
  • Forum: 11η Συνάντηση, Καρπενήσι 2015
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Βασίλης Πενταφράγκας Εντεταλμένος Σύμβουλος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.), Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων, ELPEN