Δυνατότητα εφαρμογής συστήματος DRGs στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα / αποδοτικότητα

  • Παρουσίαση: Δυνατότητα εφαρμογής συστήματος DRGs στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα / αποδοτικότητα
  • Forum: 15η Συνάντηση, Αλεξανδρούπολη 2017
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Βασίλης Μπαρδής Γενικός Επιχειρησιακός και Διοικητικός Διευθυντής Ομίλου Ιατρικού Αθηνών