Η εμπειρία της Δανίας: έμφαση στην ΠΦΥ (The Danish experience: emphasis on Primary Health Care)

  • Παρουσίαση: Η εμπειρία της Δανίας: έμφαση στην ΠΦΥ (The Danish experience: emphasis on Primary Health Care)
  • Forum: 8η Συνάντηση, Καλαμάτα 2013
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Mette Knudsen Πρέσβειρα της Δανίας στην Ελλάδα