Η χρήση γενοσήμων στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη