Κριτική αξιολόγηση της φαρμακευτικής πολιτικής: προτάσεις για το μέλλον

  • Παρουσίαση: Κριτική αξιολόγηση της φαρμακευτικής πολιτικής: προτάσεις για το μέλλον
  • Forum: 12η Συνάντηση, Σπέτσες 2015
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Νίκος Μανιαδάκης Αναπληρωτής Κοσμήτωρ, Διευθυντής και Καθηγητής, Τομέας Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.