Λανθασμένα Ερωτήματα και Στρεβλές Απαντήσεις στην Ασφάλιση Υγείας

  • Παρουσίαση: Λανθασμένα Ερωτήματα και Στρεβλές Απαντήσεις στην Ασφάλιση Υγείας
  • Forum: 3η Συνάντηση, Δελφοί 2010
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιάννης Κυριόπουλος Πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.), Ομότιμος Καθηγητής, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)