Προκλινική ανάπτυξη φαρμάκων: τα θεμέλια της οικονομικής επέκτασης