Προς τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ στην Ελλάδα: αξιολόγηση των επιλογών

  • Παρουσίαση: Προς τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ στην Ελλάδα: αξιολόγηση των επιλογών
  • Forum: 8η Συνάντηση, Καλαμάτα 2013
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, & Αναπληρωτής Πρύτανη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & Επισκέπτης Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών