Ταξινόμηση και Μέτρηση στην Υγεία και στις Υπηρεσίες Υγείας: Έννοιες και Ορισμοί

  • Παρουσίαση: Ταξινόμηση και Μέτρηση στην Υγεία και στις Υπηρεσίες Υγείας: Έννοιες και Ορισμοί
  • Forum: 1η Συνάντηση, Καλαμπάκα 2009
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιώργος Νικολαΐδης Διευθυντής Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού