Τεχνικές και μέθοδοι καταμερισμού του κινδύνου και του κόστους στην ιατρική περίθαλψη

  • Παρουσίαση: Τεχνικές και μέθοδοι καταμερισμού του κινδύνου και του κόστους στην ιατρική περίθαλψη
  • Forum: 11η Συνάντηση, Καρπενήσι 2015
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κώστας Αθανασάκης Επιστημονικός Συνεργάτης, Ερευνητής, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.