Χρηματοδοτική βάση του ΕΟΠΥΥ: μια απόπειρα διευρυμένης προσέγγισης

  • Παρουσίαση: Χρηματοδοτική βάση του ΕΟΠΥΥ: μια απόπειρα διευρυμένης προσέγγισης
  • Forum: 8η Συνάντηση, Καλαμάτα 2013
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κώστας Αθανασάκης Επιστημονικός Συνεργάτης, Ερευνητής, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.