Ανδρέας Πολυνείκης

Διευθυντής Υπουργείου Υγείας Κύπρου

Α’ Περίοδος: 6η Συνάντηση 1998, 7η Συνάντηση 1998, 11η Συνάντηση 2001

Παρουσιάσεις: