Γιάννης Ιωαννίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Υγιεινής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Α’ Περίοδος: 9η Συνάντηση 1999, 10η Συνάντηση 2000

Παρουσιάσεις: