Γιώργος Ρωμανιάς

Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ

Α’ Περίοδος: 8η Συνάντηση 1999, 11η Συνάντηση 2001

Παρουσιάσεις: