Τίνα Γκαράνη-Παπαδάτου

Καθηγήτρια Βιοηθικής στη Δημόσια Υγεία, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παρουσιάσεις: