Το Forum

Τι είναι το Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας

Το Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας αποτελεί μια ένωση προσώπων και επιστημονικών σχημάτων τα οποία συγκροτούν (χωρίς τυπική μορφή) έναν όμιλο συζήτησης και προβληματισμού που αποσκοπεί στην προσπάθεια μελέτης και τεκμηρίωσης των δεδομένων και των πολιτικών στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας.

Το Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας συνιστά ένα βήμα ελεύθερης και δημοκρατικής έκφρασης, χωρίς ιδεολογικές, επαγγελματικές, επιστημονικές και άλλες διακρίσεις, που ευνοεί την αμοιβαία κατανόηση και την αλληλεπίδραση των ιδεών και των επιστημονικών θέσεων ανάμεσα σε πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες και τεχνολόγους της υγείας σε συνεργασία με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, των μεγάλων ασφαλιστικών φορέων και των επιχειρήσεων βιοϊατρικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας, καθώς και αυτών που δραστηριοποιούνται στη προσφορά υγειονομικής φροντίδας.

Το Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας συγκροτεί επίσης ένα “πεδίο” ανταλλαγής γνώσης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση, τη δημοκρατική ευθύνη, την ακαδημαϊκή ακεραιότητα και την πρόθεση συναίνεσης χωρίς πολιτικούς περιορισμούς ή άλλες οποιουδήποτε χαρακτήρα δεσμεύσεις και εξαρτήσεις.

Το Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας επιχειρεί ακόμη να συμβάλει στην πρόοδο των επιστημών των υπηρεσιών υγείας και τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης –με τις διαδικασίες της συνεχιζόμενης και της δια βίου εκπαίδευσης– και βεβαίως στον εμπλουτισμό της εθνικής πολιτικής υγείας με τη συνεισφορά προτάσεων, αναφορών και εναλλακτικών διατυπώσεων σε κρίσιμα θέματα και προτεραιότητες της οικονομίας και των πολιτικών της υγείας και των υπηρεσιών υγείας, και κυρίως στην αναζήτηση της (ιατρικής) αποτελεσματικότητας, της (οικονομικής) αποδοτικότητας και της (κοινωνικής) ισότητας.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου (1995-2003) του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγειας πραγματοποιήθηκε μια σειρά δεκαπέντε (15) επιστημονικών συναντήσεων σε διάφορες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας και την Κύπρο και κυκλοφόρησαν δέκα (10) βιβλία με ευρεία συμβολή ως συλλογικές εκδόσεις, που χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικά εγχειρίδια ή κείμενα αναφοράς (Εκδόσεις “Θεμέλιο”).

Λόγω της επιτυχίας αυτού του εγχειρήματος και ιδίως του ενδιαφέροντος και της “γονιμότητας” των συσκέψεων του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, και ακόμη σε σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα, κατέστη αναγκαία και επιτακτική η έναρξη της δεύτερης περιόδου (2008-σήμερα), με σειρά συσκέψεων σε θέματα υψίστης προτεραιότητας της εθνικής πολιτικής υγείας.

Η θεματική agenda του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας εστιάζεται ενδεικτικά σε ζητήματα όπως τα ακόλουθα: μεθοδολογικά προβλήματα μέτρησης της υγείας και του προϊόντος των υπηρεσιών υγείας, δημόσια οικονομικά και δαπάνη υγείας, μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, παρεμβάσεις για την αποδοτική χρήση των υγειονομικών πόρων, επιπτώσεις της βιοϊατρικής τεχνολογίας και της φαρμακευτικής περίθαλψης στη δαπάνη υγείας, εργαλεία ελέγχου του κόστους και συγκράτησης της δαπάνης υγείας, η εμπλοκή της ασφάλισης και μέθοδοι αποζημίωσης των προμηθευτών και άλλα σχετικά.

Συντονιστής του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας

Γιάννης Κυριόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.)

Φορείς Διοργάνωσης του Forum

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.)
Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ε.Δ.Υ.Υ.)
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φαρμακοοικονομίας (Ε.Ε.Ε.Φ.)
Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon)