12η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαχείριση, Έλεγχος και Αξιολόγηση της Φαρμακευτικής Καινοτομίας

Σπέτσες, 2-4 Οκτωβρίου 2015

Η δημοσιονομική στενότητα και η μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών συνεχίζει να «συμπιέζει» τους προϋπολογισμούς της ιατρικής και της φαρμακευτικής περίθαλψης, με αποτέλεσμα μια σειρά δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη.

Στο πλαίσιο αυτό, η εισαγωγή και η διάχυση της βιοϊατρικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα επάρκειας και κατανομής των σπάνιων υγειονομικών πόρων, τα οποία στην παρούσα συγκυρία είναι περισσότερο σύνθετα και δυσεπίλυτα.

Ειδικότερα, η διαχείριση και ο έλεγχος της φαρμακευτικής καινοτομίας συνιστά προτεραιότητα της πολιτικής υγείας εξαιτίας αφενός της επίπτωσης, την οποία έχει στην αποτελεσματικότητα των κλινικών και θεραπευτικών επιδόσεων και στη θετική έκβαση στην υγεία των πολιτών, και αφετέρου στην οικονομία του υγειονομικού τομέα με τη «διάσωση» πόρων από αλυσιτελείς και δαπανηρές κλινικές διαδικασίες.

Υπό το πρίσμα αυτό, αναδύεται ένα πλήθος τεχνικών και μεθόδων διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης της τεχνολογίας, οι οποίες υποστηρίζουν τις πολιτικές επιμερισμού του κινδύνου και της αβεβαιότητας, του κόστους και του οφέλους για τη βελτίωση της κατανομής πόρων στην καινοτομία και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας.

Παρουσιάσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ