14η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Αναπτυξιακές διαστάσεις της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης σε συνθήκες αβεβαιότητας

Ιωάννινα, 16-18 Σεπτεμβρίου 2016

Ο υγειονομικός τομέας στη χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης και των πολιτικών αντιμετώπισης διά του «μνημονίου». Η φροντίδα υγείας έχει δεχθεί ισχυρά πλήγματα λόγω της δραματικής μείωσης της χρηματοδότησης από δημόσιες πηγές, αλλά και τα νοικοκυριά, και επίσης από την αποδιοργάνωση των δομών ιατρικής περίθαλψης και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ο σχεδιασμός της κεντρικής διοίκησης αποσκοπεί στην επαναθεμελίωση του δημοσίου συστήματος υγείας με βάση την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και στον έλεγχο της ιδιωτικής δαπάνης των νοικοκυριών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ως εκ τούτου, αναζητείται η βάση για μια σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση για την κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού, καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές για την επίτευξη θετικής εξέλιξης του εγχειρήματος. Τα ζητήματα τα οποία τίθενται είναι πολλά και ποικίλα, όπως για παράδειγμα ο προσδιορισμός του «άριστου» μεγέθους για τη δαπάνη για την υγεία στη χώρα και διεθνώς, η συμπληρωματικότητα και υποκατάσταση ανάμεσα στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα και την «τεχνολογική» νοσοκομειακή περίθαλψη, η επανοριοθέτηση της κοινωνικής και συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας και η επαναπροτεραιοποίηση των επιλογών για τη διαχείριση της υγείας και της φροντίδας για την υγεία.

Υπό αυτό το πρίσμα, η συμβολή των κοινωνικών εταίρων, των επιστημόνων και των επαγγελματιών υγείας σε αυτή τη διαδικασία είναι αναγκαία, ώστε να συζητηθούν οι κατάλληλες πολιτικές και να διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις συναίνεσης για την ενδυνάμωση των προσπαθειών συγκρότησης ενός εθνικού σχεδίου για «ολική επαναφορά στην πρωτοβάθμια φροντίδα».

Σε αυτό το πλαίσιο, καλείσθε να συμμετάσχετε στη 14η Συνάντηση (Β΄ Περίοδος) του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με θέμα «Αναπτυξιακές διαστάσεις της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης σε συνθήκες αβεβαιότητας», η οποία διοργανώνεται στις 16-18 Σεπτεμβρίου 2016 στα Ιωάννινα και αποσκοπεί στη διεύρυνση της προβληματικής, την προώθηση του διαλόγου, την αναζήτηση της συναίνεσης και την τεκμηρίωση των πολιτικών υγείας.

 

Παρουσιάσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ