15η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Συστήματα τιμολόγησης, διαπραγμάτευσης και αποζημίωσης στην ιατροφαρμακευτική και τη νοσοκομειακή περίθαλψη

Αλεξανδρούπολη, 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2017

Ο υγειονομικός τομέας στη χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης και η φροντίδα υγείας έχει δεχθεί ισχυρά πλήγματα λόγω της δραματικής μείωσης της χρηματοδότησης. Οι επιπτώσεις αυτού του φαινομένου θέτουν εμπόδια στην πρόσβαση, καθώς και μεγέθυνση του ποσοστού του πληθυσμού με ανεκπλήρωτες ανάγκες, ενώ η επιβάρυνση των νοικοκυριών διαρκώς αυξάνεται.

Ο σχεδιασμός της κεντρικής διοίκησης αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και τη διαχείρισή του υπό συνθήκες περιορισμένων πόρων. Πέραν όμως της αναζήτησης μιας βάσης για σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση για την κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού, τίθενται επίσης ζητήματα για την ανάπτυξη συστημάτων και διαδικασιών για να επιτευχθούν θετικές εξελίξεις όσον αφορά το εγχείρημα ανασυγκρότησης του υγειονομικού τομέα.

Είναι προφανές ότι η κατάσταση οικονομικής στενότητας επιβάλλει την αποδοτική χρήση των πόρων και στο πλαίσιο αυτό τίθεται το ζήτημα του προσδιορισμού των ‘άριστων’ τεχνικών και μεθόδων τιμολόγησης και διαπραγμάτευσης για την αποδοτική κατανομή και χρήση των πόρων και την αποζημίωση σε ένα βιώσιμο σύστημα.

Υπάρχουν ρυθμιστικοί μηχανισμοί και εργαλεία τιμών για την αποδοτική κατανομή και χρήση των πόρων;

Υπό αυτό το πρίσμα, η συμβολή των κοινωνικών εταίρων, των επιστημόνων και των επαγγελματιών υγείας σε αυτή τη διαδικασία είναι αναγκαία, ώστε να συζητηθούν οι κατάλληλες πολιτικές και να διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις συναίνεσης για την ενδυνάμωση των προσπαθειών συγκρότησης ενός εθνικού σχεδίου για την ολική επαναφορά στην πρωτοβάθμια φροντίδα και την υγειονομική ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλείστε να συμμετάσχετε στη 15η Συνάντηση (Β΄ Περίοδος) του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με θέμα «Συστήματα τιμολόγησης, διαπραγμάτευσης και αποζημίωσης στην ιατροφαρμακευτική και τη νοσοκομειακή περίθαλψη», η οποία διοργανώνεται στις 31 Μαρτίου, 1η και 2 Απριλίου 2017 στην Αλεξανδρούπολη και αποσκοπεί στη διεύρυνση της προβληματικής, την προώθηση του διαλόγου, την αναζήτηση της συναίνεσης και την τεκμηρίωση των πολιτικών υγείας.

Παρουσιάσεις

 

ΧΟΡΗΓΟΙ