17η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Μηχανισμοί κατανομής των πόρων στην ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη

Λευκάδα, 20-22 Απριλίου 2018

Τα «Fora για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας» των τελευταίων ετών έχουν ως θέμα συζήτησης την παρατεταμένη οικονομική κρίση, τις επιπτώσεις της μειωμένης χρηματοδότησης στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη, την προσπάθεια για τη σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, την αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης.

Τα δυσμενή αποτελέσματα αυτής της εξέλιξης καταγράφονται με τα σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση, τη μεγέθυνση του ποσοστού του πληθυσμού με ανεκπλήρωτες ανάγκες και με τη διαρκώς αυξανόμενη επιβάρυνση των νοικοκυριών στη χρηματοδότηση της υγειονομικής φροντίδας.

Είναι προφανές ότι η κατάσταση οικονομικής στενότητας επιβάλλει την αποδοτική χρήση των πόρων ή/και την αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης για την υγεία σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας που μπορεί να είναι εφικτό, επιθυμητό και βιώσιμο με τη συμπληρωματική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στο πλαίσιο της τελεσφόρας μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας, η υιοθέτηση μηχανισμών αποτελεσματικής κατανομής των πόρων του συστήματος υγείας στην ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη είναι υψηλής προτεραιότητας.

Υπό αυτό το πρίσμα, η συμβολή των κοινωνικών εταίρων, των επιστημόνων και των επαγγελματιών υγείας σε αυτή τη διαδικασία είναι αναγκαία, ώστε να συζητηθούν οι κατάλληλες πολιτικές και να διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις συναίνεσης για την ενδυνάμωση των προσπαθειών συγκρότησης ενός εθνικού σχεδίου για την υγεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλείσθε να συμμετάσχετε στη 17η Συνάντηση (Β΄ Περίοδος) του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με θέμα «Μηχανισμοί κατανομής των πόρων στην ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη», η οποία διοργανώνεται στις 20-22 Απριλίου 2018 στη Λευκάδα και αποσκοπεί στη διεύρυνση της προβληματικής, την προώθηση του διαλόγου, την αναζήτηση της συναίνεσης και την τεκμηρίωση των πολιτικών υγείας.

Παρουσιάσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ