20η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ο επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων στην πολιτική υγείας: Η σύγκλιση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Δημόσιας Υγείας

Άρτα, 27-29 Σεπτεμβρίου 2019

Η μακρόχρονη οικονομική και κοινωνική κρίση έχει συγκλονίσει τις δομές, τη συνοχή και την ποιότητα των υπηρεσιών του συστήματος υγείας. Το Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας -τα τελευταία έτη- έχει καταβάλει προσπάθειες για την ανάλυση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, όπως η μειωμένη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, η αποδοτική κατανομή των πόρων, ο έλεγχος των δαπανών υγείας, τα εμπόδια στην πρόσβαση, το υψηλό ποσοστό του πληθυσμού με ανεκπλήρωτες ανάγκες και η διαρκώς αυξανόμενη επιβάρυνση των νοικοκυριών… Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων επιβάλλεται στην άσκηση της πολιτικής υγείας, καθώς τα δυσεπίλυτα ζητήματα του υγειονομικού τομέα είναι πολλά. Η ανασυγκρότηση της δημόσιας υγείας συνιστά επιτακτική αναγκαιότητα. Η διαχείριση των μειζόνων παραγόντων κινδύνου για την υγεία είναι επείγουσα, ενώ τα μέτρα πρόληψης είναι επίσης επιβεβλημένα. Η πρωτοβάθμια φροντίδα και η δημόσια υγεία αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της νέας περιόδου για την πολιτική υγείας. Η συμβολή των κοινωνικών εταίρων, των επιστημόνων και των επαγγελματιών υγείας αποτελεί προϋπόθεση για τη συγκρότηση ενός εθνικού σχεδίου για την υγεία, ώστε να συζητηθούν και να ωριμάσουν οι κατάλληλες πολιτικές και να διασφαλισθούν οι συνθήκες συναίνεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, καλείσθε να συμμετάσχετε στην 20ή Συνάντηση (Β΄ Περίοδος) του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, με θέμα: «Ο επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων στην πολιτική υγείας: Η σύγκλιση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Δημόσιας Υγείας», η οποία διοργανώνεται στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2019 στην Άρτα και αποσκοπεί στη διεύρυνση της προβληματικής, την προώθηση του διαλόγου, την αναζήτηση της συναίνεσης και την τεκμηρίωση των πολιτικών υγείας.

Παρουσιάσεις

ΧΟΡΗΓΟΙ