Τι είναι το Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας

Το «Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας» αποτελεί μια ένωση προσώπων και επιστημονικών σχημάτων τα οποία συγκροτούν (χωρίς τυπική μορφή) έναν όμιλο συζήτησης και προβληματισμού που αποσκοπεί στην προσπάθεια μελέτης και τεκμηρίωσης των δεδομένων και των πολιτικών στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας.

 

Συγκροτεί ένα «πεδίο» ανταλλαγής γνώσης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση, τη δημοκρατική ευθύνη, την ακαδημαϊκή ακεραιότητα και την πρόθεση συναίνεσης χωρίς πολιτικούς περιορισμούς ή άλλες δεσμεύσεις και εξαρτήσεις.

 

Συνιστά ένα βήμα ελεύθερης και δημοκρατικής έκφρασης, χωρίς ιδεολογικές, επαγγελματικές, επιστημονικές και άλλες διακρίσεις, που ευνοεί την αλληλεπίδραση των ιδεών και των επιστημονικών θέσεων ανάμεσα σε πολιτικούς, πανεπιστημιακούς, επιστήμονες και τεχνολόγους της υγείας σε συνεργασία με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και των επιχειρήσεων βιοϊατρικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας, καθώς και αυτών που δραστηριοποιούνται στη προσφορά ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής φροντίδας.

 

Το «Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας» επιχειρεί ακόμη να συμβάλει στην πρόοδο των επιστημών της υγείας και των υπηρεσιών υγείας και τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης με βάση κυρίως τις διαδικασίες της συνεχιζόμενης και της δια βίου εκπαίδευσης.

 

Επιπροσθέτως αποσκοπεί στον εμπλουτισμό της εθνικής πολιτικής υγείας με τη συνεισφορά προτάσεων, αναφορών και εναλλακτικών διατυπώσεων σε κρίσιμα θέματα και προτεραιότητες της οικονομίας και των πολιτικών της υγείας και ιατρικής περίθαλψης.

 

Στο πλαίσιο αυτό, το «Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας» προάγει τον διάλογο και τον προβληματισμό για την αναζήτηση της (ιατρικής) αποτελεσματικότητας, της (οικονομικής) αποδοτικότητας και της (κοινωνικής) ισότητας.

 

Το Forum συνιστά μια ανοικτή, διαδραστική και συμπεριληπτική πλατφόρμα διαλόγου. Σε όλες τις περιόδους, έχει αποτελέσει ένα φυτώριο ιδεών, δράσεων και πολιτικών, πολλές από τις οποίες ενσωματώθηκαν στην εθνική πολιτική υγείας και εφαρμόστηκαν με μεγάλη επιτυχία. Λόγω της επιτυχίας αυτής και ιδίως της «γονιμότητας» των συσκέψεων του «Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας» σε σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα, το εγχείρημα συνεχίζεται έως και σήμερα.

 

Κατά την πρώτη περίοδο του Forum (1995-2003) πραγματοποιήθηκαν δεκαπέντε (15) επιστημονικές συναντήσεις σε διάφορες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας και την Κύπρο και κυκλοφόρησαν δέκα (10) βιβλία (Εκδόσεις «Θεμέλιο») με ευρεία συμβολή ως συλλογικές εκδόσεις, που χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα ως εκπαιδευτικά εγχειρίδια ή κείμενα αναφοράς.

 

Η δεύτερη περίοδος (2008-2022), με περισσότερες από 25 συναντήσεις σε θέματα υψίστης προτεραιότητας της εθνικής πολιτικής υγείας, παρήγαγε μεγάλου ενδιαφέροντος επιστημονικό έργο. Δημιουργήθηκε συνεπώς η ανάγκη της ταξινόμησής του για να είναι εύκολα προσβάσιμο και διαθέσιμο σε πολιτικούς, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιστήμονες και τεχνολόγους της υγείας. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε η νέα ιστοσελίδα (2021), η οποία λειτουργεί ως το αρχείο του Forum, προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης των Συναντήσεων, των παρουσιάσεων, των βίντεο, των ομιλητών και της συμβολής τους στις εργασίες.

Ο Γιάννης Κυριόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας (ΕΣΔΥ, ΠαΔΑ), Πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.) ήταν ο ιδρυτής και εμπνευστής του Forum επί τρεις δεκαετίες. Η απώλειά του οδηγεί σε μια νέα περίοδο για το Forum, την τρίτη περίοδο (2023 – ) λειτουργίας του.

 

Η θεματική ατζέντα του «Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας» εστιάζεται, διαχρονικά, σε ζητήματα όπως τα ακόλουθα: μεθοδολογικά προβλήματα μέτρησης της υγείας και του προϊόντος των υπηρεσιών υγείας, δημόσια οικονομικά και δαπάνη υγείας, μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, πολιτικές και οικονομία της φαρμακευτικής και ψηφιακής καινοτομίας, τεχνικές και μέθοδοι αποδοτικής χρήσης των υγειονομικών πόρων, επιπτώσεις της βιοϊατρικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας στη δαπάνη υγείας, εργαλεία ελέγχου του κόστους και συγκράτησης της δαπάνης υγείας, εμπλοκή της ασφάλισης υγείας, μέθοδοι αποζημίωσης των προμηθευτών, διαχείριση ανθρώπινων πόρων και άλλα σχετικά.

 

Τα τελευταία χρόνια, η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σειρά οικονομικών, κοινωνικών και υγειονομικών κρίσεων, οι οποίες είχαν σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία του συστήματος υγείας. Κατά αυτή την έννοια, η πολιτική υγείας κλήθηκε να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις διαχρονικές διαρθρωτικές, οργανωτικές και λειτουργικές παθογένειες του ελληνικού συστήματος υγείας, αλλά και μια σειρά εξωγενών προκλήσεων μεγάλης εμβέλειας.

 

Οι πολιτικές για το σύστημα υγείας απαιτούν «αλλαγή παραδείγματος», καθώς η εφαρμογή ετερόκλητων και αποσπασματικών μέτρων απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητά του στο μέλλον. Πρώτον, ο σχεδιασμός πρέπει να βασίζεται στην ενδελεχή ανάλυση των επιστημονικών δεδομένων, ώστε να γίνεται στη βάση τεκμηριωμένων θέσεων. Δεύτερον, οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αξιολογούνται με συγκεκριμένες μεθόδους, πριν, κατά και μετά την εφαρμογή τους. Τρίτον, η παραγωγή πολιτικής πρέπει να στηρίζεται σε έναν ευρύ και δομημένο δημόσιο διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Συντονιστής του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας
Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας – i-hecon

 

Φορείς Διοργάνωσης