Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης του ιστοτόπου www.healthpolicy.gr καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους κατωτέρω όρους χρήσης που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου (κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, αρχεία) και των προσφερομένων υπηρεσιών και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
Η συνέχιση της περιήγησης από μέρους σας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η παρούσα ιστοσελίδα, www.healthpolicy.gr, προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικές με το «Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας», (εφεξής καλούμενο «Φόρουμ»).
Το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (ihecon) (εφεξής καλούμενο «Φορέας») είναι υπεύθυνο για τις δραστηριότητες του Φόρουμ, και εδρεύει στην Αθήνα, Άλδου Μανουτίου, αριθ. 10. Ο Φορέας διοργανώνει τις εκδηλώσεις του Φόρουμ σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ) και την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ).

Διαχειριστής της Ιστοσελίδας είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MINDVIEW ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «MINDVIEW» και αριθμό ΓΕΜΗ 125775101000 που εδρεύει στο Ψυχικό Αττικής, οδός Μουσών αρ. 59, ΑΦΜ 800498684 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού (εφεξής καλούμενη «Διαχειριστής»).

Το «Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας» αποτελεί μια ένωση προσώπων και επιστημονικών σχημάτων τα οποία συγκροτούν (χωρίς τυπική μορφή) έναν όμιλο συζήτησης και προβληματισμού που αποσκοπεί στην προσπάθεια μελέτης και τεκμηρίωσης των δεδομένων και των πολιτικών στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας. Στο πλαίσιο του Φόρουμ διοργανώνονται 2 Συναντήσεις ετησίως (φθινοπωρινή και εαρινή) και άλλες εκδηλώσεις.
Η ιστοσελίδα συνιστά αρχείο των προηγούμενων Συναντήσεων του Φόρουμ & άλλων εκδηλώσεων, και των συμμετεχόντων σε αυτές και προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης των Συναντήσεων, των παρουσιάσεων, των βίντεο, και των ομιλητών. Πριν από κάθε συνάντηση αναρτώνται πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους ομιλητές και τον χώρο διεξαγωγής. Μετά το πέρας κάθε Συνάντησης / Εκδήλωσης αναρτώνται οι ομιλίες με τη μορφή βίντεο ή παρουσίασης.

Η ιστοσελίδα προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

  • Αναζήτηση Συναντήσεων
  • Αναζήτηση Ομιλητών
  • Αναζήτηση Παρουσιάσεων
  • Διασύνδεση με διαδικτυακές πλατφόρμες στην περίπτωση on-line εκδηλώσεων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ιστοσελίδα συνδέεται με τρίτους παρόχους για τις εξής υπηρεσίες:

  • Ζωντανή αναμετάδοση (live-streaming) των εκδηλώσεων
  • Παρακολούθηση των εργασιών των διαδικτυακών εκδηλώσεων μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης κατόπιν ταυτοποίησης

Ο Φορέας δεν ελέγχει ούτε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους μέσω της ιστοσελίδας (live streaming, πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης).