Ομιλητές

en

Κοματάς Θεόδωρος

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας

14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η λειτουργία των νοσοκομείων ως καθοριστικός παράγοντας της οικονομίας του κράτους
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η δημόσια δαπάνη υγείας στην Ελλάδα υπό την οπτική των ρυθμιστικών αρχών
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η επίπτωση της δημόσιας υγείας στα δημόσια οικονομικά
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.